De Kracht van de Koepel

 

Aanleiding en cijfers over de nood in de samenleving van Hoorn

Landelijke, regionale en lokale cijfers over armoede geven aan dat ongeveer 10% van de inwoners van Hoorn met armoede te maken hebben en veelal niet weten waar ze een luisterend oor kunnen vinden. Ze lopen met hun ziel onder de arm. We wijzen op de volgende cijfers:

–    Volgens het onderzoek “Armoede in kaart 2016” van het Sociaal Cultureel Planbureau leven 5000 inwoners van Hoorn in armoede: http://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016/ (voor “armoede per gemeente in Nederland: (zie bijlage 3) – In de gegevens van de vereniging Schuldhulpmaatje Nederland wordt vermeld dat 41,7% van de inwoners van bepaalde wijken in Hoorn groot risico lopen in de schuldsanering terecht te komen of zich al in de schuldsanering bevinden. Wij verwachten dat mensen uit deze doelgroep ons inloophuis zullen bezoeken, behoefte hebben aan een luisterend oor en doorverwezen willen worden naar de voorliggende voorzieningen van de gemeente Hoorn of naar voorzieningen van stichtingen als stichting Leergeld, Hulpverlening West-Friese Kerken etc.. Onze vrijwilligers zijn toegerust om hen hierin te begeleiden.

–    In het ouderenonderzoek “Witte vlekken in Noord-Holland-Noord” van de Piusstichting, van de hand van dr. M. Dautzenberg, januari 2014, staat dat 8% van de 65- plussers een netto inkomen van minder dan 1000,- euro per maand heeft. In dit onderzoek worden eenzaamheid, beperkte mobiliteit en gezondheidsproblemen en verslavingsproblematiek genoemd. Ook voor deze doelgroep is ons inloophuis bedoeld. Twee citaten uit dit onderzoek (pag.15 en 16):

Landelijk onderzoek laat zien dat ouderen met een lage sociaaleconomische status, dat wil zeggen een laag inkomen en/of laag opleidingsniveau, veelal niet alleen minder te besteden hebben, maar ook vaker fysiek en mentaal kwetsbaar zijn. Dat betekent dat zij meer gezondheidsproblemen hebben, minder gezond leven en geestelijk minder goed functioneren. Bovendien gaan lager opgeleiden naarmate ze ouder worden zowel fysiek als cognitief sneller achteruit dan hoger opgeleiden.

In Noord-Holland Noord leeft ruim 8% van de 65-plussers – dus 1 op de 12 ouderen – van een netto inkomen dat lager is dan € 1.000 per maand. Het Noord-Hollandse gemiddelde is 6%14, dus in Noord-Holland Noord leven relatief veel ouderen rond het bestaansminimum. Vooral oudere vrouwen zijn financieel kwetsbaar: van hen moet 13%, dus 1 op de 8, van heel weinig geld rondkomen. Dat is percentueel gezien twee keer zo vaak is als de gemiddelde bevolking. Vooral in West-Friesland hebben ouderen vaker een laag inkomen. 

–   Kerk in Actie, diaconieën en PCI’s in Nederland signaleren al jaren dat de volgende 10 groepen de grootste financiële problemen hebben. Deze doelgroepen zijn dan ook bekend bij diaconieën, PCI’s en kerken. Ons inloophuis richt zich dan ook in het algemeen op deze doelgroepen. Zie voor onze specifieke doelgroepen par. 1.7:

  1. Mensen zonder betaald werk
  2. Alleenstaande ouders met kinderen
  3. Mensen met psychische problemen
  4. Asielzoekers
  5. Ouderen (65-plussers, alleen of beperkt AOW)
  6. Mensen met een chronische ziekte of beperkingen
  7. Mensen die te maken hebben met een restschuld hypotheek
  8. Gezinnen waarin slechts één persoon betaald werk heeft
  9. Zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) / kleine ondernemers / faillissementen
  10. Mensen met een parttime baan

Uit www.uitdeschulden.nu, waar in 2014 1280 aanvragen digitaal binnen kwamen, blijkt dat de mensen met schulden ook met ziekte, baanloosheid, scheiding en faillissement te maken hebben (gehad). Juist daarom zijn onze vrijwilligers toegerust om tijd en aandacht voor de gasten van ons inloophuis te hebben en hen eventueel door te verwijzen naar andere organisaties of de gemeente Hoorn.

–    Hier wijzen we ook op de aanbevelingen uit het rapport “Haalbaarheidsonderzoek voor een straatpastor in Hoorn” van Joke Visser van het Kor Schippers Instituut te Rotterdam, d.d. aug. 2013. Zie bijlage 4. Dit onderzoek liet zien dat er behoefte was extra hulpverlening voor dak- en thuislozen. Uit de cijfers over deze doelgroep en aanverwante groepen als zorgmijders blijkt dat de stad Hoorn met dit soort problematiek te maken heeft. Voor ons is ook dat reden om met een inloophuis te starten. Het Leger des Heils en de gemeente Hoorn bieden sinds twee jaar een slaapplek aan dak- en thuislozen aan in Hoorn. Zij richten zich dus op die doelgroep. Wij richten ons op andere doelgroepen. Zie paragraaf 1.7

–    Sinds september 2015 is Esther Jeunink straatpastor in Hoorn. Haar eerste ervaringen vindt u op www.straatpastoraathoorn.nl/blog/

Wij hebben stichting Straatpastoraat Hoorn en e Esther Jeunink uitgenodigd naar behoeven spreekuur te gaan houden in ons inloophuis.

 

–    Uit het tweejaarlijkse armoedeonderzoek van Kerk in Actie, dat op 28 oktober 2016 gepresenteerd werd, blijkt ook dat het aantal hulpaanvragen is gegroeid en dat de hulp vanuit de kerken ook groeit. Zie https://www.kerkinactie.nl/diakenenzwo/armoede-in-nederland.Ook blijkt dat de overheid meer kan doen aan het voorkomen van armoede, door zeer kwetsbare groepen meer en gerichter te ondersteunen en minder bureaucratisch te werken. Door leden van wijkteams in het inloophuis een dagdeel per week present te laten zijn hopen we een bijdrage te leveren aan de preventieve aanpak. Wij menen dat deze vorm van diaconale presentie in de stad Hoorn een meerwaarde heeft naast de voorzieningen van hulpverleningsinstanties. Bijvoorbeeld Stem in de Stad te Haarlem signaleert de volgende verschillen in benadering. Wij hopen dat verschil, in alle bescheidenheid, ook in Hoorn te maken: tabel uit vorig beleidsplan over nemen:

Hulpverleningsinstanties

Diaconale presentie

Interventies

Vooral “nabij zijn”

Resultaat georiënteerd

De ontmoeting centraal

Cliënten-Gasten

Output-impact

Wederzijds respect

Individuen

Gemeenschap

Oplossen

Uithouden

Vooral professionals

Vooral vrijwilligers

Derden bepalen de doelen, nl de politiek